കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ്‌ – പുതിയ KPCC അധ്യക്ഷന്‍ Mullappally Ramachandran മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു