കലിയടങ്ങാതെ മുല്ലപ്പള്ളി, പിണറായിയുടെ കേരളം ആപത്ത്‌