ആയിരങ്ങളെ പെരുവഴിയിലാക്കിയവന്‍ പിണറായിയുടെ പ്രതിനിധി