മലബാർ നവോത്ഥാന ജാഥയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം – തളി ശിവക്ഷേത്ര പരിസരം, കോഴിക്കോട് .