ഡല്‍ഹിയോട് ബൈ പറഞ്ഞ് മുല്ലപ്പള്ളി; ഉള്ളില്‍ ഈ സ്നേഹസൗഹൃദങ്ങള്‍ ബാക്കി