ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ നീയെന്റെ കുട്ടിയല്ലേടാ, കയറിവാടാ എന്നാ എന്നോട് സാറ് പറഞ്ഞത്