കാരണഭൂതന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ ഷാഫിക്കല്ലാതെ വേറെയാർക്ക് സാധിക്കും