പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിനെതിരെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്…

പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിനെതിരെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പടിക്കൽ സമരം നടത്തുന്ന പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്ക് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സമരം നടത്തുന്നയൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ.