നൗഷാദിന്റെ രക്ത സാക്ഷി അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം ഉത്ഘാടനം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ