ചോരക്കുരുതിയിൽ തീരുന്ന പിണറായി നാളുകൾ.

ചോരക്കുരുതിയിൽ തീരുന്ന പിണറായി നാളുകൾ. കനൽ വീഥിയിലൂടെ ഒരു യാത്ര.
വീക്ഷണം നിലപാട് പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച ലേഖനം.