കോൺഗ്രസ് സമരമുഖത്ത് കൊടുങ്കാറ്റാവുന്നു.

നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന സമരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ

SAVE KERALAകോൺഗ്രസ് സമരമുഖത്ത് കൊടുങ്കാറ്റാവുന്നു. നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന സമരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ

Posted by Mullappally Ramachandran on Tuesday, 4 August 2020