ലൈഫിലെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു : മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍