രമേശിനോട് പണ്ടേ പറഞ്ഞതാണ്; കേട്ടില്ല: മുല്ലപ്പള്ളി