മുല്ലപ്പള്ളി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ . അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ സംസാരിക്കുന്നു.