ഫണ്ടിന്‍റെ കുറവ് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ബാധിച്ചു; തുറന്നുപറഞ്ഞ് മുല്ലപ്പള്ളി