പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് വെല്ലുവിളികളേറെ; വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഹൈക്കമാന്‍ഡ്