പത്തനംതിട്ട പ്രസ്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് ദി പ്രസ്സ് പരിപാടിയിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ