പട്ടാളച്ചിട്ട കോൺഗ്രസിൽ നടപ്പാകില്ലെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ