തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുറന്നുപറഞ്ഞ് മുല്ലപ്പളളി രാമചന്ദ്രൻ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുറന്നുപറഞ്ഞ് മുല്ലപ്പളളി രാമചന്ദ്രൻ

പിആർ ഏജൻസികൾക്ക് വേണ്ടി പിണറായി ചെലവഴിച്ചത് 800 കോടി രൂപ, സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ അസംതൃപ്‌തൻ
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുറന്നുപറഞ്ഞ് മുല്ലപ്പളളി രാമചന്ദ്രൻ

Posted by Keralakaumudi on Thursday, 25 March 2021