കേരളത്തിലുടനീളം വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക ക്രമക്കേട് നടന്നതായി മുല്ലപ്പള്ളി