കെ.വി തോമസ് സിപിഎം സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തെറ്റ്, അംഗീകരിക്കാനാവില്ല