കണ്ണൂരിന്റെ ചുവന്ന മണ്ണിൽ കാലിടറാതെ ചവിട്ടി കയറിയ ധീരതയുടെ പേരാണ് മുല്ലപ്പള്ളി

കണ്ണൂരിന്റെ ചുവന്ന മണ്ണിൽ കാലിടറാതെ ചവിട്ടി കയറിയ ധീരതയുടെ പേരാണ് മുല്ലപ്പള്ളി.അതിൽ കുശുമ്പുണ്ടാവും സഖാവിന്

ഇനിപ്പറയുന്നതിൽ Balakrishnan Periya പോസ്‌റ്റുചെയ്‌തത് 2020, ഏപ്രിൽ 8, ബുധനാഴ്‌ച